worter-finden.de

Zwölf-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V

Liste der Wörter mit zwölf Buchstaben die enden mit einem V. Diese Liste enthält alle deutschen zwölf-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V.

akkommodativ
approximativ
argumentativ
atmungsaktiv
Bundesarchiv
Demonstrativ
Determinativ
doppelkonkav
exterozeptiv
Fernobjektiv
Firmenarchiv
Frequentativ
Gesichtsnerv
halbrekursiv
halluzinativ
Hausdetektiv
hochexplosiv
Hüftlochnerv
Internegativ
Interrogativ

introspektiv
kommunikativ
konföderativ
kontemplativ
kontrazeptiv
korrespektiv
Lexikonoktav
lohnintensiv
Lokalrezidiv
Märchenmotiv
nichtdurativ
nonfigurativ
perioperativ
postoperativ
proliferativ
promiskuitiv
Regnerstativ
retrospektiv
Säulenstativ
Saphenusnerv

Satzadjektiv
Schallarchiv
signifikativ
Speichennerv
Staatsarchiv
Teleobjektiv
Theoriemotiv
Titelnegativ
uninformativ
unkooperativ
Zahladjektiv
Zoomobjektiv

// // //