worter-finden.de

Zehn-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V

Liste der Wörter mit zehn Buchstaben die enden mit einem V. Diese Liste enthält alle deutschen zehn-Buchstaben-Wörter die enden mit dem Buchstaben V.

Achselnerv
adhortativ
adrenopriv
adversativ
affirmativ
Akkreditiv
akquisitiv
alternativ
Appellativ
applikativ
assoziativ
attributiv
audioaktiv
Bandarchiv
Bergmassiv
Bildarchiv
bionegativ
chloropriv
deklarativ
deskriptiv

destruktiv
Deverbativ
Diapositiv
disjunktiv
Dispositiv
dissipativ
distinktiv
Endrupskov
enumerativ
exfoliativ
explikativ
explorativ
exsikkativ
fakultativ
Felsmassiv
Filmarchiv
Fingernerv
Fotoarchiv
Gefässnerv
Gehirnnerv

germinativ
Habituativ
Hauptmotiv
hyperaktiv
imaginativ
ineffektiv
informativ
inoffensiv
inspirativ
instinktiv
institutiv
Instruktiv
integrativ
interactiv
interaktiv
karminativ
koedukativ
koextensiv
Kohortativ
kommutativ

Komparativ
kompetitiv
Konjunktiv
konnotativ
konsekutiv
kontraktiv
kontrastiv
Kooperativ
korporativ
korrelativ
Lautarchiv
Lebensnerv
legislativ
meliorativ
Ministativ
Muskelnerv
nachtaktiv
nichtaktiv
nozizeptiv
obstruktiv

ostentativ
perlokutiv
Perspektiv
plankonkav
Prädikativ
präinvasiv
Präpositiv
Prärogativ
präsumptiv
progressiv
Prohibitiv
prorogativ
prospektiv
provokativ
qualitativ
Radialnerv
radioaktiv
resignativ
restriktiv
retroaktiv

Rohrstativ
Sakralnerv
Sinnesnerv
spekulativ
Spinalnerv
strumipriv
Subjunktiv
Substantiv
Superlativ
suppressiv
suppurativ
thyreopriv
Tonnegativ
Tonpositiv
Translativ
unselektiv
waschaktiv
Werbemotiv
Ziliarnerv
zirkulativ